Supervision Sjælland - Supervisor Troels Hammer

Supervision Sjælland

På Sjælland findes der en høj diversitet i udbuddet af virksomheder og offentlige institutioner. Der foregår en løbende udvikling i denne del af Danmark, hvor tilpasningen til det moderne foregår løbende. Der sker om rokeringer af personale og nyt personale indsættes i nye sammenhænge, der skal imødegå den udvikling, man ser i resten af samfundet, både i det lokale, men også på det globale plan. Nøglepersoner på de enkelte arbejdspladser skal tilpasse sig moderne krav, og indgå i nye fællesskaber. Det kan være en udfordring for både ledelse og de ansatte.

Her kan supervision være en stor hjælp. En supervisor kan se det hele fra et andet perspektiv og samtidigt gå ind i de enkelte medarbejderes kompetencer og komme med bud på, hvordan man når de mål, man har stillet foran sig. Der er store forskelle på de enkelte medarbejderes ressourcer. Der kan være både styrker og svagheder, men bruger man dem rigtigt, så er der gode muligheder for at skabe samarbejdende enheder, der bidrager konstruktivt til at nå frem til de mål, de er stillet overfor. En supervisor kan hjælpe og styrke de enkelte medarbejdere, så de står godt, rustede til at imødekomme udviklingen på arbejdspladsen.

Hvem kan supervisere på Sjælland?

En supervisor har typisk en diplomuddannelse, der spiller sammen med en række andre uddannelser, ofte med fokus på psykologi, coaching og en erfaringsmæssig relevant virksomhedsforståelse. Der findes en del supervisorer på Sjælland, med mange forskellige spidskompetencer, og det er typisk ud fra disse, man vil træffe valget om, hvem man vil søge hjælp hos.

Personer med baggrund i sport, læring, psykologi, pædagogik eller coaching kan med fordel tage en efteruddannelse og fungere som supervisorer på Sjælland, hvor der er et voksende behov for deres ekspertise. I vore dage, er der hårdt brug for supervisorer, der kan hjælpe med at skabe overblik, og guide de enkelte personaler ind på den optimale vej til samarbejde om løsninger af både nye og eksisterende udfordringer.

Hvem er supervisor på Sjælland?

På Sjælland finder man supervisorer i de fleste større byer. Her opererer de indenfor både det offentlige og det private erhvervsliv. Nogle virksomheder har fast ansatte supervisorer, andre henter supervisorer ind på freelance-basis, når de har behov for hjælp fra kompetente folk, der kan hjælpe med at skabe overblik, fokus og trivsel i medarbejdergrupperne. Det er vigtigt, at man bruger de rigtige supervisorer med de rigtige kompetencer. Når der indhentes eksterne supervisor, er det ofte med en bevidsthed i institutionerne om at, det er hensigtsmæssigt at det netop er en person som ikke har sin daglige gang på institutionerne, da supervisor da kan forholde sig mere neutral i positionen. En vigtig pointe i al supervision er at opretholde tavshedspligten i supervisionsrummet.

På Sjælland finder man Troels Hammer, som er en supervisor, der henter sine kompetencer fra et langt liv i mange forskellige sammenhænge. Troels Hammer har igennem en årrække superviseret og undervist personalegrupper, der er beskæftiget inden for pædagogik og i socialpsykiatrien. Pædagoger, psykologer, sygeplejersker, sosu-personale mm. har været superviseret af denne mand, som tidligere har beskæftiget sig med coaching, musik, teater, pædagogik, sport, samt psykologi og terapi, for blot at nævne et udpluk af denne mands vidtfavnende erhvervserfaring.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top